Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 14- năm 2017 (từ ngày 10/04/2017-16/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 14 năm 2017 - Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(10/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Đi công tác

13h30- Lập Thạch, Vĩnh Tường 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

Đ/c Tuấn (Đào tạo) 

 

 

 

 

   

 

Thứ 3
(11/04/2017)

*

 

 

 

* Họp Hội đồng trường mở rộng

 08h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Thành viên Hội đồng trường &  trưởng các đơn vị

*

 

 

 

 

   

* Đi công tác

13h30- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Hải (QL TB &VT) 

 

   
       

 

   

Thứ 4
(12/04/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h30 - Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hải (QL TB &VT) 

 

 

 

* Đi công tác

08h00- Hà Nội

Đ/c Trương Đức Thiệp

 

*

 

 

 

Họp Ban chấp hành công đoàn trường mở rộng

 15h00- Phòng Hội thảo T6-NHB  

 Đ/c Lê Đức Quảng  

 UV BCH Công đoàn trường, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận 

Thứ 5
(13/04/2017)

 

 

 

* Họp với các đồng chí Tiến sỹ, NCS

08h00- Phòng họp T2-NHB  

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH; đại diện phòng TCHC, TCKT; các đ/c tiến sỹ; NCS 

 

 

 

* Họp tại Bộ Nông nghiệp & PTNT

13h30- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

 

 

 

 

* Mở thầu mua xe ô tô tập lái

15h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đại diện phòng TCKT, QL TB &VT, TT ĐT &SHLX 

Thứ 6
(14/04/2017)

 

 

 

 

   

*

 

 

 

* Giao ban trường

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(15/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (16/04/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

Additional information