Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Danh sách hội đồng trường

TT

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỨC VỤ

I

BAN THƯỜNG TRỰC (Quản trị chiến lược, nhân sự, tài chính và tài sản)

 

1

Phạm Tố Như

Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban

2

Phạm Ngọc Vinh

Phó Chủ tịch HĐ/Phó Trưởng ban

3

Lê Chí Dũng

Thư ký

4

Phạm Thị Lan Phương

Ủy viên

II

BAN QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO

 

1

Phan Huy Hoàng

Trưởng ban

2

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Trưởng ban

3

Đỗ Viết Tuấn                                      

Ủy viên

4

Nguyễn Đức Nam

Ủy viên

III

BAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI HỌC NGHỀ

 

1

Trương Đức Thiệp

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Tính

Phó Trưởng ban

3

Vũ  Thị Nhinh

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thông

Ủy viên

IV

BAN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ

 

1

Lê Đức Quảng

Trưởng ban

2

Lâm Sơn Hùng

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Trung Mười

Ủy viên

Additional information