Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1.

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Bí thư

9.

Đ/c Lê Bảo Hưng

UV BCH

2.

Đ/c Nguyễn Văn Tính

Phó BT TT

10.

Đ/c Trần Thu Huyền

UV BCH

3.

Đ/c Phạm Tố Như

Phó BT

11.

Đ/c Lê Đức Quảng

UV BCH

4.

Đ/c Trương Đức Thiệp

UV BTV

12.

Đ/c Nguyễn Văn Thông

UV BCH

5.

Đ/c Phạm T Lan Phương

UV BTV

13.

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

UV BCH

6.

Đ/c Đào Tuấn Anh

UV BCH

14.

Đ/c Đỗ Viết Tuấn

UV BCH

7.

Đ/c Lê Chí Dũng

UV BCH

15.

Đ/c Phạm Văn Úc

UV BCH

8.

Đ/c Phan Huy Hoàng

UV BCH

 

 

 

Additional information