Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010

TT

Họ và tên

Ngày vào Đảng

Chức vụ chính quyền

Chức vụ Đảng

01

Nguyễn Văn An

19/05/1988

Hiệu trưởng

Bí thư ĐU

02

Lê Xuân Vinh

31/11/1981

Trưởng phòng TCHC

PBT ĐU

03

Đào Hoài Phúc

 20/05/1971

Phó Hiệu trưởng

TV ĐU

04

Nguyễn Văn Tính

07/04/1997

Trưởng phòng QLHS

TV ĐU

05

Trương Đức Thiệp

19/05/1995

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

06

Phạm Ngọc Vinh

24/12/1982

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

07

Lâm Sơn Hùng

23/12/1992

Trưởng khoa Cơ giới

Uỷ viên

08

Phạm Tố Như

19/05/1995

Trưởng khoa SPDN

Uỷ viên

09

Lê Đức Quảng

18/11/1998

Phó khoa KHCB

Uỷ viên

10

Nguyễn Trung Mười

01/12/1999

Trưởng khoa Điện

Uỷ viên

(Đ/C Đào Hoài Phúc nghỉ hưu tháng 2/1998; Đ/C Nguyễn Văn Tính được bầu bổ sung vào TVĐU và Đ/C Nguyễn Trung Mười được bầu bổ sung vào BCH)

Additional information