Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

 

a. Mục tiêu

 

- Xây dựng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc có tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập.

 

- Xây dựng được đội ngũ giáo viên chuyên sâu để 100% giáo viên chuyên môn dạy được cả lý thuyết và thực hành; 70% cán bộ giáo viên có trình độ trên đại học, 10% cán bộ giáo viên là "đầu đàn" của ngành dạy nghề.

 

b. Giải pháp

 

- Tuyển chọn, bổ sung cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý:

 

 Xây dựng qui chế và kế hoạch thu hút nhân tài, tuyển chọn và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ. Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên giỏi, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt đã đạt giải cao trong các kỳ thi tay nghề giỏi quốc gia và quốc tế. Thu hút các nghệ nhân, các chuyên gia giỏi và các doanh nhân giàu kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn tham gia công tác giảng dạy. Quy hoạch, tuyển chọn cán bộ quản lý từ đội ngũ giáo viên.

 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ:

 

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đào tạo, bồi dưỡng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tạo vị thế xứng đáng của người thầy trong Nhà trường và xã hội. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý được đào tạo nâng cao trình độ ở nước ngoại bằng ngân sách nhà nước.

+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên thường xuyên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu, tiếp cận, nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới và cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý.

 

- Sử dụng có hiệu quả và phát huy năng lực của cán bộ, giáo viên:

 

         + Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện qui chế quản lý, quy chế làm việc để sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có và phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tạo môi trường làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ, tạo cơ hội thăng tiến minh bạch và bình đẳng cho mọi người. Cải tiến chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhằm phát huy hết năng lực và lòng nhiệt tình, an tâm với công tác giảng dạy tại trường.

 

+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản về quản lý theo hướng phân công, phân cấp rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân và tập thể. Tiến hành rà soát đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên khoa, phòng ban, thực hiện cơ chế sàng lọc để đảm bảo chất lượng.

 

Additional information