Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Chiến lược phát triển tài chính và tiền lương

 

a. Mục tiêu

 

Đổi mới phương thức quản lý tài chính nhằm tăng cường phát triển, thu hút và sử dụng có hiệu quả cao các nguồn lực tài chính. Đa dạng hóa nguồn tài chính, tăng nhanh các nguồn thu đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động đào tạo, nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và các hoạt động khác của Nhà trường.

b. Giải pháp

- Đa dạng hóa nguồn tài chính, khai thác triệt để các nguồn thu từ đào tạo và các hoạt động dịch vụ như: đào tạo liên thông, dịch vụ xuất khẩu lao động, liên doanh liên kết…

- Xây dựng quy chế thu hút và tìm kiếm nguồn tài chính trong và ngoài nhà nước, nguồn đầu tư của nước ngoài và của các tổ chức quốc tế, từng bước thực hiện xã hội hoá nguồn đầu tư tài chính, quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ.

- Đề xuất mức thu học phí mới cao hơn đối với các nghề mũi nhọn và các loại hình đào tạo đặc thù để đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao trong giai đoạn mới.

- Đổi mới qui chế về chi tiêu nội bộ, trong đó chú trọng việc nâng cao thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho cuộc sống gia đình cán bộ, giáo viên kể cả trang trải những chi phí cần thiết cho việc đào tạo nâng cao trình độ, để họ toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng tích lũy cần thiết để phát triển cơ sở vật chất.

- Hiệu trưởng thực hiện đầy đủ quyền quản lý nhà trường theo cơ chế tự chủ về tổ chức, biên chế và tài chính, thực hiện thu chi theo qui chế tập trung dân chủ và minh bạch, vận dụng chính sách mềm dẻo, thưởng phạt phân minh, công bằng, hợp lý.

 

Additional information