Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Chiến lược về người học

a. Mục tiêu

 

HSSV là nhân vật trung tâm của Nhà trường, mọi hoạt động đều hướng về HSSV để HSSV toàn tâm toàn ý chủ động và tự tin học tập tốt. HSSV phải được phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ để sau khi tốt nghiệp có việc làm và thích ứng với cơ chế thị trường. Phải thu hút được người học vào trường ngày càng đông với chất lượng được nâng cao.

 

b. Giải pháp

 

- Xây dựng thương hiệu "Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp" là trường đạt chất lượng cao, có uy tín, có đội ngũ giáo viên giỏi, giàu tâm huyết và năng động. Tuyên truyền, giới thiệu về Trường thông qua các hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và phải coi công tác HSSV là nhiệm vụ thường xuyên của mọi thành viên trong Nhà trường.

 

- Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho HSSV thụng qua các hoạt động giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức lối sống, tạo điều kiện và động viên HSSV phấn đấu toàn diện; tạo cho HSSV có bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc đồng thời thường xuyên củng cố các đoàn thể và quan tâm công tác phát triển Đảng trong HSSV. 

 

Additional information