Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Cơ cấu tổ chức

1. Phạm Thị Lan Phương - Kế toán trưởng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của Phòng; Điều hành bộ máy phòng Tài chính - Kế toán trong việc thực hiện các qui định của Pháp luật về kế toán, tài chính và lập báo cáo tài chính;

 I. Cơ cấu tổ chức

Kế toán trưởng: TS. Phạm Thị Lan Phương

Văn phòng     : 206 nhà Hiệu bộ

Điện thoại CQ: 0211.6540573

Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Vũ Thị Lâm

Văn phòng     : 209 nhà Hiệu bộ

Điện thoại CQ: 0211.3866087

II. Danh sách cán bộ, nhân viên phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ

1

Phạm Thị Lan Phương

Kế toán trưởng

17/07/1973

Tiến sĩ

2

Đỗ Thị Kim Lan

 

22/02/1965

Cử nhân

3

Vũ Thị Lâm

Phó phòng

07/03/1977

Thạc sĩ

4

Ngô Thị Tâm

 

23/10/1984

Cử nhân

III. Chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên

1. Phạm Thị Lan Phương - Kế toán trưởng

 - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của Phòng; Điều hành bộ máy phòng Tài chính - Kế toán trong việc thực hiện các qui định của Pháp luật về kế toán, tài chính và lập báo cáo tài chính;

 - Trực tiếp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ của Phòng;

 - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tại Trường; kịp thời thông tin, báo cáo cho Ban Giám hiệu khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị;

 - Trực tiếp hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ kế toán cho các trung tâm trực thuộc Trường;

 - Cung cấp số liệu cho công tác duyệt quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra về công tác Tài chính - Kế toán;

 - Thống kê, làm báo cáo các hoạt động của Phòng theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và các cơ quan quản lý cấp trên;

 - Chủ trì thực hiện việc đưa tin hoạt động của Phòng lên Website của nhà trường theo yêu cầu của Ban biên tập;

 - Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm cho cán bộ công nhân viên trong Phòng;

 - Phối hợp với các Phòng, Khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên của Phòng Tài chính- Kế toán và của nhà trường;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Additional information