Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Hội Đồng Khoa Học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh HĐ

Ghi chú

1

ThS. Phạm Ngọc Vinh

Q.Hiệu trưởng

Chủ tịch

UV TT

2

TS. Trương Đức Thiệp

Phó Hiệu trưởng

P.Chủ tịch TT

UV TT

3

ThS. Phạm Tố Như

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

UV TT

4

TS. Phạm Thị Lan Phương

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

UV TT

5

ThS. Dương Trung Hiếu

Trưởng phòng KH&HTQT

Thư ký

UV TT

6

ThS. Phan Huy Hoàng

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

UV TT

7

CN. Nguyễn Văn Tính

Trưởng phòng Công tác Hs, Sv

Ủy viên

 

8

ThS. Nguyễn Trung Mười

Trưởng Khoa Điện

Ủy viên

 

9

ThS. Lê Bảo Hưng

Trưởng Khoa Điện tử - Điện lạnh

Ủy viên

 

10

ThS. Lâm Sơn Hùng

Giám đốc Trung tâm Đào tạo & SHLX

Ủy viên

 

11

CN. Lê Văn Hảo

Trưởng khoa Chính trị

Ủy viên

 

12

ThS. Phạm Văn Úc

Trưởng khoa Cơ giới

Ủy viên

 

13

ThS. Đỗ Viết Tuấn

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên

UV TT

14

ThS. Lê Đức Quảng

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Ủy viên

UV TT

15

ThS. Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng khoa Cơ khí

Ủy viên

UV TT

16

ThS. Nguyễn Đức Nam

Trưởng khoa Động lực

Ủy viên

 

17

ThS. Nguyễn Hữu Thành

Trưởng khoa Sư phạm dạy nghề

Ủy viên

 

18

ThS. Lê Chí Dũng

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Ủy viên

UV TT

19

ThS. Vũ Hồng Hải

Trưởng phòng Quản lý TB&VT

Ủy viên

 

20

ThS. Đào Tuấn Anh

Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLDN

Ủy viên

 

21

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Quản trị đời sống

Ủy viên

 

22

ThS. Nguyễn Ngọc Cường

Ohuj trách Trung tâm HTTS&TVVL

Ủy viên

 

23

ThS. Vũ Thị Lâm

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Ủy viên

UV TT

24

TS. Tạ Hanh

Phó Trưởng khoa Cơ Giới

Ủy viên

UV TT

25

TS. Nguyễn Văn Bảy

Phó Trưởng khoa Điện tử - Điện lạnh

Ủy viên

UV TT

26

ThS. Phạm Duy Quyết

Phó Trưởng Khoa Điện tử - ĐL

Ủy viên

 

27

ThS. Hà Thanh Sơn

Phụ trách Trung tâm ƯD và CGCN

Ủy viên

 

28

ThS. Vũ Bá Tòng

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

 

29  ThS. Phùng Ngọc Long Phụ trách Khoa Kinh Tế Ủy viên  
30 ThS. Phạm Thị Ánh Ngọc Phó trưởng phòng TCHC Ủy viên  
31 ThS. Tạ Ngọc Dũng Phụ trách trung tâm TT - TV Ủy viên  

Additional information